Bombus (Megabombus) portschinsky

Radoszkowski, 1883

Author(s) : Rasmont P
Bombus portschinsky is found only in N.-E. Anatolia, in the Caucasus, Armenia and N. Iran.
P. Rasmont

Maps

Pictures

photo