Anthophora balassogloi

(RADOSZKOWSKI,1876)

Author(s) : Pierre Rasmont
Anthophora (Paramegilla) balassogloi (Radoszkowski, 1876)

Maps

Pictures