Thyreus fallibilis

(Kohl, 1906)

Author(s) :
Thyreus fallibilis (Kohl, 1906)

This species only occurs in Saudi Arabia, out of the frame.

Maps

Pictures